Prikaz vseh 21 rezultatov

Nosilci za kolesa BUZZ RACK  

Ponujamo vrhunske nosilce za kolesa. Nosilci so primerljivi oz. so v rangu nekaterih znanih znamk kot so Thule, Menabo, Strada… Vsi nosilci so izdelani iz jekla. Nosilce večinoma varijo roboti in jih tudi prašno lakirajo za njegovo daljšo življenjsko dobo.
Z letošnjim letom imajo nosilci tudi novo podobo luči. Vsako leto nam podjetje prinaša nove izdelke.

Nosilci za kolesa

BUZZ E-scorpion 2 – rdeč

486,56 
Ni na zalogi
449,16 

Nosilci za kolesa

BUZZ Eazzy 1

289,00 

Nosilci za kolesa

BUZZ Eazzy 2

347,45 
-5%

Nosilci za kolesa

BUZZ Eazzy 3

385,67 

Nosilci za kolesa

BUZZ Eazzy 4

499,45 
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Buzz pilot

204,96 
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

BUZZ Quattro

390,03 
-10%

Nosilci za kolesa

BUZZRacer 4

410,45 
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Buzzwing 2

268,40 
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Buzzwing 4

414,80 

Nosilci za kolesa

E-hornet 3

437,76 

Nosilci za kolesa

E-scorpion 1

340,00 

Nosilci za kolesa

Spark 2

335,50 
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Spark 3

354,99 
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Thule UpRide 599

Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Yakima Foldclick 2

570,00 
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Yakima Foldclick 3

645,71 

Nosilci za kolesa

Yakima HighRoad

Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Yakima JustClick 2

615,45 
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Yakima JustClick 3

678,73